Català Castellano English

PRODUCTES
Productes ECO

Floculants sòlids - ECOfloc

ECOfloc ha estat desenvolupat com a floculant sòlid per al tractament d'aigües residuals, tant per adequar l'efluent als paràmetres de vessament segons normativa com per adequar-lo a sistemes de reutilització d'aigua. Està pensat per al tractament d'efluents amb sòlids orgànics i inorgànics en suspensió o carga orgànica d'origen coloidal.

Composició

La composició de l'ECOfloc ve determinada per la composició de les aigües residuals a tractar, segons sigui la càrrega, pH, Tª, etc... En cada cas es determina, mitjançant assajos de laboratori, la composició i proporció de cada component.

Camp d'Aplicació

ECOfloc és apte per a ser utilitzat en qualsevol tipus d'aigua residual en processos de depuració o pretractament per a processos de reutilització. La seva composició permet l'aplicació a aigües residuals amb sòlids orgànics i inorgànics.

Presentació

ECOfloc se serveix en sacs de PE de 25Kg. o en big-bag de 1000lts de capacitat.

ECOfloc

Antiincrustants - ECOflow

ECOflow s'ha desenvolupat com a antiincrustant per a sistemes de membranes d'òsmosi inversa i nanofiltració. Permet que els sistemes de membranes millorin els percentatges de recuperació, evitant que s'embrutin, i disoldre els dipòsits inorgànics formats.

Composició

ECOflow és una mescla de diferents àcids carboxilics en solució aquosa. En cada cas es determina la dosificació del producte en funció de la càrrega de l'aigua a tractar.

Camp d'Aplicació

ECOflow és apte per a ser utilitzat en qualsevol tipus d'incrustació inorgànica, especialment les produïdes per Ca2+ i Mg2+. En la forma concentrada pot ser corrosiu, per la qual cosa els equips de dossificació han de ser resistents a aquesta corrosió. S'aconsella utilitzar acers inoxidables, AISI 316 o plàstics com GRP, PVC o PP.
ECOflo pot ser dosificat de forma contínua a l'aigua d'alimentació, ja sigui en la seva forma pura o diluït. És totalment miscible a l'aigua, en qualsevol proporció.
La dosificació de l'ECOflow, per a les instal·lacions on es dosifica de manera contínua, és de 2 a 3 ppm, depenent de la quantitat de l'aigua d'alimentació.

Presentació

ECOflow se serveix en bidons de 25 110 lts de capacitat, o en contenidors plàstics de 1000 lts.

ECOflow

Productes de neteja - ECOclean

ECOclean ha estat pensat com un netejador alcalí per a sistemes de membranes d'ultrafiltració, nanofiltració i òsmosi inversa.

Composició

ECOclean és una solució alcalina de diferents polímers.

Camp d'Aplicació

ECOclean 10 és apte per a ser utilitzat en incrustacions inorgàniques, especialment a les produïdes per Ca2+ i Mg2+. En la forma concentrada pot ser corrosiu, per la qual cosa els equips de dosificació han de ser resistents a aquesta corrosió. S'aconsella utilitzar acers inoxidables, AISI 316 o plàstics com GRP, PVC o PP.
S'aconsella treballar amb dissolucions al 5% en volum que han de fer-se amb aigua descalcificada o osmotitzada. Per a una millor neteja s'aconsella que la solució al 5% en volum d'ECOclean sigui recirculada sobre el mateix tanc de preparació i que es treballi en calent, de 30 a 40ºC.
La dosificació de l'ECOflow, per a les instal·lacions on es dosifica de forma contínua, és de 2 a 3 ppm, depenent de la qualitat de l'aigua d'alimentació.

Presentació

ECOclean se serveix en bidons de 25 110 lts. de capacitat, o en contenidors plàstics de 1000 lts.

ECOclean